برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید  

 

 

فیزیولوژی اعصاب و غدد 

نیمسال دوم 88-89 

 

روانشناسی سلامت 

نیمسال دوم88-89  

 

 

کاربرد کامپیوتر درروانشناسی 

نیمسال دوم 88-89  

کتاب کمک درسی موجود است

  

  

آیین زندگی-علوم انسانی 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹ 

کتاب کمک درسی موجود است 

  

 

  

علم النفس- روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

  

 

فلسفه اخلاق-با تکیه برمباحث تربیتی 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

کاربرد آزمونهای روانی 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹  

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

مقدمات مشاوره راهنمایی- اصول و فنون راهنمایی و مشاوره 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹ 

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

روانشناسی پویایی گروه 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 

روانشناسی اجتماعی 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹ 

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 

روانشناسی فیزیولوژیک 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

  

 

روانشناسی نوجوانی (رشد۲) 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 

روانشناسی رشد۱ 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 اصول و روش تحقیق 

نیمسال دوم۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

ریاضیات پایه 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹ 

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 متون روانشناسی عمومی ۲- زبان تخصصی روانشناسی ۲ 

نیمسال دوم ۸۸-۸۹

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 

 

زبان تخصصی مطالعه علوم اجتماعی ۱ 

نیمسال دوم۸۸-۸۹ 

کتاب کمک درسی موجود است  

 

 


تست کارشناسی ارشد دانشپذیری  

روانشناسی عمومی سال 84 

دانشگاه پیام نور   

 تست روانشناسی 

  1.2MB 

  

 

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری 

 روانشناسی عمومی سال85 

دانشگاه پیام نور  

روانشناسی 

 1.2MB

 

  

  

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری 

روانشناسی عمومی سال 86 

  دانشگاه پیام نور 

 روانشناسی عمومی

 1.0MB

    

 

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری 

روانشناسی عمومی سال 87 

دانشگاه پیام نور   

روانشناسی عمومی 

1.3MB 

 

     

تست کارشناسی ارشد دانشپذیری 

روانشناسی عمومی سال 88 

 دانشگاه پیام نور  

 روانشناسی عمومی

 

 1.1MB 

 

آمار استنباطی 

روانشناسی نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

  

 

ارزشیابی شخصیت  

روانشناسی نیمسال 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

متون روانشناسی به زبان خارجی 1 

دانشگاه پیام نور 

 

  

 

متون روان شناسی عمومی 1 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

  

 

 روانسنجی 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

  

 

روانشناسی احساس و ادراک 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

  

 

 

 

 روانشناسی فیزیولوژیک 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی مدیریت 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

  

روانشناسی عمومی 2 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی پویایی گروه 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی رشد2 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی تجربی 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

  

روانشناسی تربیتی 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی یادگیری(نظریه ها و مفاهیم) 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

  

روش تحقیق درمشاوره و راهنمایی-روانشناسی 

مشاوره و راهنمایی، روانشناسی 

نیمسال دوم 87-88 

 

 

  

روش تحقیق د رروانشناسی 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

رشد 1 

نیمسال دوم 83-84 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

زبان تخصصی مشاوره علوم تربیتی  

 گرایش مشاوره و راهنمایی 

 دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

زبان تخصصی مشاوره  

نیمسال دوم 87-88 

دانشگاه پیام نور  

   

 

روانشناسی رشد1 

نیمسال دوم 86-87 

دانشگاه پیام نور 

 

  

  

روش های آماری در علوم تربیتی 

نیمسال اول 85-86 

دانشگاه پیام نور 

  

 

 

 

روش های آماری درعلوم تربیتی 

نیمسال دوم 85-86 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

روانشناسی تربیتی 

نیمسال دوم 85-86 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

روانشناسی تربیتی 

نیمسال دوم 86-87 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

  

روانشناسی تربیتی 

نیمسال اول 85-86 

 

 

  

روانشناسی تربیتی  

نیمسال اول 84-85 

 داننشگاه پیام نور

 

 

  

روانشناسی تربیتی 

نیمسال دوم 84-85 

دانشگاه پیام نور 

 

  

 

 

روانشناسی عمومی-مبانی روانشناسی و مفاهیم اساسی 

نیمسال اول86-87 

دانشگاه پیام نور 

 

 

  

روانشناسی عمومی -مبانی روانشناسی و مفاهیم اساسی 

نیمسال دوم 85-86 

دانشگاه پیام نور 

  

 

 

 روانشناسی عمومی- مبانی روانشناسی و مفاهیم اساسی 

ویژه دانشپذیران مشروطین فراگیر دوره 17

دانشگاه پیام نور

 

 

 

روانشناسی عمومی 2 

نیمسال اول86-87 

دانشگاه پیام نور 

 

  

 

 

روانشناسی رشد کودک1 

نیمسال دوم 85-86 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روانشناسی رشد کودک1 

نیمسال اول 85-86 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

روشهای تغییرو اصلاح رفتار 

نیمسال دوم 86-87
دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

روشهای تغییر و اصلاح رفتار 

نیمسال اول86-87 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید 

  

 

نظر یادتون نره