برای خرید و فروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید   

 

 

مدیریت تولید 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 

 

حسابداری میانه 1 

نیمسال دوم 88-89 

 

اصول حسابداری 3 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های حسابداری،بازرگانی، دولتی، صنعتی، جهانگردی، اقتصاد 

  

 

پول و ارز بانکداری 

نیمسال دوم88-89 

رشته های حسابداری، اقتصاد  

 

 

 

مبانی و اصول سازمان ومدیریت 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های مدیریت ، اقتصاد و حسابداری 

 

 

اصول حسابداری 2 

نیمسال دوم88-89 

رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت 

 

 مبانی کاربرد کامپیوتر 

نیمسال دوم 88-89 

کتاب کمک درسی موجوداست 

 

مباحث جاری درحسابداری 

نیمسال دوم 88-89 

کتاب کمک درسی موجوداست  

 

 

 

 

حسابداری 2 

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور  

 

  

حسابداری صنعتی 3 

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور 

 

 

 

حسابداری مالیاتی 

نیمسال دوم88-89 

پیام نور

 

 

 

 

نیمسال دوم 86-87 

اصول حسابداری 3 -رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

 

 

حسابداری 

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابداری میانه 1 -رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابداری پیشرفته1 -رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابداری صنعتی 2 -رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابداری پیشرفته 2 -رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

  

 

  

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابرسی 2-رشته حسابداری  (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

  

 

  

 

نیمسال دوم 86-87 

حسابداری صنعتی 3 -رشته حسابداری (همراه پاسخنامه)

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

 برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید