برای خریدو فروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید 

 

 

حقوق تجارت و حقوق بازرگانی 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های اقتصاد و حسابداری 

 


نیمسال اول87-88

رشته اقتصاد/اقتصاد کلان میانه1

دانشگاه پیام نور  

  

 

 

نیمسال اول87-88

رشته اقتصاد/اقتصاد خرد میانه2

دانشگاه پیام نور

 

 


نیمسال دوم 86-87

رشته اقتصاد/اقتصاد سنجی

دانشگاه پیام نور 

 

 


نیمسال دوم 86-87

رشته اقتصاد،جغرافیا و برنامه ریزی شهری/اقتصاد توسعه

دانشگاه پیام نور  

 

 


نیمسال دوم 86-87

رشته اقتصاد/مالیه بین اللمل

دانشگاه پیام نور   

 

 


رشته اقتصاد(طرح تجمیع)، حسابداری،مدیریت

اصول حسابداری 3

دانشگاه پیام نور 

 

 

 

 

برای خریدو فروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید