زبان انگلیسی 1 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

تاریخ فرهنگ ایران 2 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

شناخت صنعت جهانگردی 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی 

نیمسال دوم 88-89 

                     

  

جغرافیای جهانگردی عمومی 

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور

 

 

 

  فن راهنمایی  

    نیمسال دوم 88-89

   مدیریت جهانگردی

    پیام نور