کنترل کیفیت اماری 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

کاربرد آماردرمدیریت صنعتی 

نیمسال دوم 88-89 

 

  

 

تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 مدیریت رفتارسازمانی 

نیمسال دوم88-89 

رشته های مدیریت صنعتی، بازرگانی، دولتی 

 

                       حسابداری صنعتی 1                       

 نیمسال دوم 88-89 

پیام نور