برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید    

 

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 

نیمسال دوم88-89 

 

 

 

حقوق اداری 

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور 

 

 

 

 

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 

نیمسال دوم 88-89  

پیام نور 

 

 

 

اقتصاد کلان -اصول علم اقتصاد 2 

نیمسال دوم 88-89 

رشته دولتی-جهانگردی -حسابداری 

 

 
نیم سال دوم 86-87 
رشته مدیریت دولتی/مباحث ویژه درمدیریت دولتی 
دانشگاه پیام نور 
 
مدیریت دولتی  
 
 
 
نیم سال دوم 86-87 
رشته مدیریت دولتی/مدیریت تطبیقی 
دانشگاه پیام نور  
 
مدیریت دولتی 
 
 
  
نیم سال اول 87-88 
رشته های مدیریت دولتی،بازرگانی، حسابداری، صنعتی،اقتصاد 
اصول حسابداری1 
 
 مدیریت دولتی
 
 
 
نیم سال اول 87-88 
رشته های مدیریت دولتی،بازرگانی، حسابداری، صنعتی،اقتصاد 
اصول حسابداری2 
 
 مدیریت دولتی
 
 
نیم سال اول87-88 
رشته مدیریت دولتی،حسابداری، اقتصاد، بازرگانی 
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 
 
مدیریت دولتی 
 
نیم سال دوم 86-87 
رشته مدیریت دولتی 
زبان تخصصی 3 
 
مدیریت دولتی 
 
 
نیم سال اول 87-88 
رشته مدیریت دولتی،بازرگانی، حسابداری، اقتصاد،صنعتی 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت2 
 
  مدیریت دولتی
 
  
نیم سال اول87-88 
رشته مدیریت دولتی، حسابداری، بخش تجمیع مدیریت 
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 
 
مدیریت دولتی 
 
  
برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید