برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید 

 

 

سوالات نیمسال دوم 86-87 

رشته مهندسی کامپیوتر

 نام درس:آمار و احتمال مهندسی 

 

 مهندسی کامپیوتر

 MB 1.3 

 

 

سوالات نیمسال دودم 86-87  

رشته مهندسی کامپیوتر(طرح تجمیع، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات) 

نام درس : مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 

  

 مهندسی کامپیوتر

  KB 946.5 

  

 

سوالات نیمسال دوم 87-86 

 رشته مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس: ساختمانهای گسسته- ریاضیات گسسته 

  

مهندسی کامپوتر 

  MB 1.7 

 

 

سوالات نمیسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس: مدارهای الکتریکی - مبانی الکترونیک دیجیتال 

 

 مهندسی کامپیوتر

 KB 742.8 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر- تجمیع بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 

نام درس: برنامه سازی پیشرفته 

 

 مهندسی کامپیوتر

 MB 1.7 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس: زبان تخصصی 

 

مهندسی کامپیوتر   

KB 884.9 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس:ساختمان داده ها 

  

 

 KB  599.5 

 

 

سوالات نیمسال 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس:مهندسی نرم افزار2 

 

 

  KB  650.2

 

 

سوالات نیمسال 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر-علوم کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس: معماری کامپیوتر 

  

  

 KB 767.6

 

 

سوالات نیمسال 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس: نظریه زبانها و ماشینها- نظریه اتوماتا و زبانها 

  

  

KB 887.7 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86 

رشته مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر 

نام درس: ریزپردازنده(1) 

 

 

  KB 811.3  

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات  

نام درس:اصول طراحی پایگاه داده ها 

MB 1.0 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات 

نام درس:شیوه ارائه مطالب علمی و فنی 

 

 KB 720.8

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر-مهندسی فناوری اطلاعات  

نام درس:سیستمهای عامل-اصول سیستمهای عامل 

KB  612.4 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر 

نام درس:اصول طراحی کامپایلر-کامپایلر۱ 

 

KB 954.8 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر 

نام درس:سیستمهای اطلاعات مدیریت 

KB  564.2 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر- مهندسی فناوری اطلاعات  

نام درس:مهندسی نرم افزار(۱) 

KB 645.6 

 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

رشته مهندسی کامپیوتر 

نام درس:ذخیره و بازیابی اطلاعات 

 

KB 811.8 

 

سوالات نیمسال دوم 87-86  

ریاضی - مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات-صنایع 

نام درس: معادلات و دیفرانسیل 

KB  810.7 

 

 برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید