جزوه انقلاب از دیدگاه اسلام  

  

 

فارسی عمومی 

نیمسال دوم 88-89  

کلیه رشته های علوم پایه 

 

اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده 

نیمسال دوم 88-89 

 

تفسیر موضوعی نهج البلاغه 

نیمسال دوم 88-89 

 

فارسی عمومی 

نیمسال دوم88-89  

کلیه رشته های علوم انسانی

پیام نور  

 

 

 

 فلسفه اخلاق  

نیمسال دوم 88-89  

پیام نور

 

  

اخلاق اسلامی 

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور

 

آیین زندگی-علوم انسانی  

نیمسال دوم 88-89 

پیام نور

   

 

  

تفسیر موضوعی قرآن  

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال دوم 85 -86 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال اول 85-86 

  

 

 

اندیشه اسلامی 2 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال دوم 85-86 

   

 

  

اندیشه اسلامی 2 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال دوم 84-85 

 

 

 

اندیشه اسلامی 2 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال اول 84-85

 

  

 

 

اندیشه اسلامی 2 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

نیمسال اول۸۵-۸۶  

 

 

اندیشه اسلامی 2 

کلیه رشته های علوم انسانی و پایه 

تابستان 85