توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  

 

 

 

 

 

برای خریدو فروش کتب درسی و کمک درسی کلیک کنید  

 

 

مدیریت اسلامی پیشرفته 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 

مدیریت تولید 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 

مدیریت اسلامی 1 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

 

حقوق تجارت 

نیمسال دوم 88-89 

 

   تجارت الکترونیک1 

نیمسال دوم88-89 

 

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی، حسابداری، جهانگردی، اقتصاد  

 

زبان تخصصی 1 

مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی 

نیمسال دوم 88-89 

 

 

تجارت الکترونیک 2 

نیمسال دوم 88-89 

 

 تجارت بین الملل 

نیمسال دوم 88-89 

 سیستمهای خرید،انبارداری و توزیع 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های مدیریت بازرگانی،مدیریت صنعتی 

روش تحقیق درمدیریت 

نیمسال دوم 88-89 

رشته های مدیریت بازرگانی،مدیریت صنعتی 

  

 

مدیریت منابع انسانی 

نیمسال دوم 88-89 

کتاب کمک درسی موجود است  

مدیریت بازاریابی 

نیمسال دوم 88-89 

کتاب کمک درسی موجوداست 

 

بازاریابی و مدیریت بازار- اصول بازاریابی 

نیمسال دوم 88-89 

دانشگاه پیام نور 

 

 

نیمسال دوم 86-87  

رشته مدیریت بازرگانی/مدیریت بازاریابی 

دانشگاه پیام نور 

 

 مدیریت بازرگانی

 

 

 

نیمسال دوم 86-87 

رشته مدیریت بازرگانی/سیستم اطلاعاتی مدیریت 

دانشگاه پیام نور 

 

 

مدیریت بازرگانی 

 

 

نیمسال اول87-88 

رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، مدیریت/حسابداری صنعتی 1  

دانشگاه پیام نور 

 

مدیریت بازرگانی 

 

 

نیمسال اول87-88 

رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، مدیریت/حسابرسی 1 

دانشگاه پیام نور  

 

 مدیریت بازرگانی

 

 

نیمسال اول87-88 

رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، اقتصاد

حقوق تجارت- حقوق بازرگانی 

 

مدیریت بازرگانی 

 

نیمسال اول87-88 

رشته مدیریت بازرگانی، حسابداری، صنعتی/مدیریت تولید 

دانشگاه پیام نور 

 

مدیریت بازرگانی 

 

نیمسال اول87-88 

رشته مدیریت بازرگانی/روانشناسی کار 

دانشگاه پیام نور 

 

 

 
 

 

 

برای خریدوفروش کتابهای درسی و کمک درسی کلیک کنید